Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület

 

A Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület azon személyek és szervezetek társulása, akik/amelyek elfogadják a jelen Alapszabályban rögzített célkitűzéseket és hajlandók azok elérése érdekében együttműködni, az Egyesület munkájában részt venni.

 

I.

Általános rendelkezések

 

Az Egyesület neve: Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület

Székhelye: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.

Az Egyesület jogállása: az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.

II.

Az Egyesület célja

 

A tagok szociális és kulturális helyzetét folyamatosan figyelemmel kíséri.

A befolyó tagdíjakból és támogatásokból, adományokból a tagok részére eseti segélyezést biztosít, közös programokat szervez (sport és kulturális rendezvények, továbbképzés). Képviseli tagjait és gazdálkodik az Egyesület vagyonával. Feltárja azokat a lehetőségeket, konkrét megoldásokat, amelyekkel befektetések révén az Egyesület vagyona megfelelően növelhető és a célok megvalósításának fedezete biztosíthatóvá válik.

Az Egyesület részt vesz olyan vállalkozásokban, amelyek tevékenysége összhangban áll céljával, elképzeléseivel.

Az Egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési képviselő jelöltet nem állított és nem támogatott. Mindezt a jövőre nézve is kizárja alapszabályából.

Az Egyesület biztosítja, hogy szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesedhessen. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabály szerint tevékenységre fordítja.

III.

Az Egyesületi tagság

 

Az Egyesület tagja lehet bármely, a bevezetőben megnevezett személy, és szervezet, aki elfogadja az Alapszabályt, belépési szándékát nyilatkozat aláírásával kifejezi, és rendszeresen fizeti a tagdíjat.

 

Az Egyesület alanyi oldalról nyitott. Abban részt vehetnek azon társulások is, amelyeknek tevékenysége, célja összhangban áll az Egyesületével.

A felvételi kérelmet írásban a vezetőség elé kell terjeszteni. A vezetőség elutasító döntése esetén a belépni szándékozó személy 15 napon belül fellebbezhet a közgyűléshez.

 

 

A tag jogai:

Tanácskozási és szavazati joggal részt vesz az Egyesület közgyűlésein és egyéb rendezvényein.

-       Közvetlenül választja nyílt szavazással az Egyesület vezetőségét.

-       Javaslatokat, előterjesztéseket tehet az Egyesület bármely szervéhez, vezetőjéhez.

 

A tag kötelezettségei:

Az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően részt vesz az Egyesület céljainak elérésében, az azt szolgáló tevékenységben.

A belépést követően rendszeresen havonta fizeti a közgyűlés által megállapított tagsági díjat.

 

A tagsági jogviszony megszűnése:

-   A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

-   A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli   

     nyilatkozattal (kilépéssel) bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

 

-       A kilépést írásban (hagyományos, vagy elektronikus levélben) jelentheti be a tag, az Egyesület elnökénél. A tagsági viszony a bejelentés kézhezvételét követő napon megszűnik.

-       Ha a tag írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti be a tagsági díjat, vagy egyébként az Egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít, a Vezetőség a tagsági viszonyát írásban kiadott határozattal megszüntetheti.

  A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni;  

  az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és

  bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.

 A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

 

-       Kizárásra kerülhet sor, ha

     a tag, tevékenységével, magatartásával vagy mulasztásával az Egyesület céljainak megvalósulását

    veszélyezteti

    a tagot, a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte és a közügyektől eltiltotta

     A kizárásról a 3 tagú vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt.

-       A kizárás, illetve a felmondás esetén az ügy fellebbezés esetén a közgyűlés elé kerül előterjesztésre, amely egyszerű szótöbbséggel dönt.

 

A kizárás alapján a tagsági jogviszony az írásbeli döntés kézhezvételének napjával szűnik meg, amennyiben nem él a tag jogorvoslattal. Jogorvoslat esetén a jogviszony megszűnésének időpontja: a közgyűlés írásbeli határozata átvételének napja.

Felmondás esetén: a felmondási idő 30 nap, amely alatt a tagdíjfizetés pótolható, de a felmondás elleni jogorvoslatot – a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül előterjesztett fellebbezés alapján – csak a közgyűlés bírálhatja el, szabályos eljárásban.

Az eljárás során gondoskodni kell arról, hogy a jogorvoslattal élő tag maradéktalanul gyakorolhassa jogait (értesíteni kell az eljárási cselekményekről, lehetőséget kell számára biztosítani, hogy indokait, bizonyítékait előterjessze, jogi képviselőt bízzon meg).

További jogorvoslat lehetősége: a felmondás, és a kizárás ellen a közgyűlés által hozott határozatról szóló döntés kézhezvételét követő 30 napon belül a tag keresetet terjeszthet elő, az Egyesület székhelye szerint illetékes bíróságnál.

 

IV.

 

Az Egyesület szervezete

 

1./ Közgyűlés

 

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-       Az Alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása.

-       A vezetőség és az Ellenőrző Bizottság megválasztása, visszahívása.

-       Az éves költségvetés meghatározása, megelőző évi költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása.

-       Az vezetőség és az Ellenőrző Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározása.

-       A tagsági díj meghatározása.

-       Tagsági viszony felmondása elleni jogorvoslat elbírálása.

-       Kizárást kimondó vezetőségi határozat elleni jogorvoslat elbírálása.

-       Az Egyesület megszűnésének, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, a meglévő vagyonról történő döntés.

A rendes közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni.

 

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

-       Ha a tagok legalább egyharmada azt írásban az ok megjelölésével kéri.

-       Ha a vezetőség azt bármely oknál fogva indokoltnak tartja.

 

Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

A közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait a vezetőség köteles meghirdetni.

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnök egy héten belül köteles azonos tárgysorozattal összehívni a megismételt közgyűlést, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés összehívása írásos kiértesítéssel és a Somogy Temetkezési Kft hirdető tábláin, valamint a www.somogyitemetkezes.hu honlapján való közzététellel történik.

 

A közgyűlés határozatait minden ügyben nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

 

Kivétel :

 (1) Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

(2) Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Minden tagnak egy szavazata van.

 

2./ A vezetőség

A vezetőség az Egyesület közgyűlése által megválasztott háromtagú (elnök, titkár, vezetőségi tag) ügyintéző képviselő szerve.

 

Üléseit szükség szerint az elnök hívja össze. Határozatképes, ha a vezetőség minden tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

Elnök

A közgyűlés választja meg nyílt szavazással 5 évi időtartamra. Tisztsége megújítható, munkáját a titkár és a vezetőségi tag segítségével szervezi és végzi az Ellenőrző Bizottság ellenőrzése mellett.

Feladata

A közgyűlés előkészítése a titkár közreműködésével.

A jóváhagyott költségvetések alapján az Egyesület gazdálkodásának megszervezése, lebonyolítása.

Kötelessége

Az Egyesület vagyonának szakszerű működtetése, a lehetséges befektetések feltárása, a tagsági díjakból és más forrásból származó bevételekkel való ésszerű gazdálkodás.

A tagság érdekeit képviselve eljárni az Egyesület ügyeiben, tárgyalni, szerződéseket kötni az Egyesület nevében.

Jogai

Képviseli az Egyesületet hatóságok és más szervezetek, személyek előtt.

 

Titkár

A közgyűlés választja meg nyílt szavazással 5 évi időtartamra.

Feladata

Az elnök irányítása mellett az ügyintézési, ügyviteli, iratkezelési, levelezési feladatok ellátása. Vezeti a nyilvántartást a közgyűlés és a vezetőség döntéseiről (időpont, tartalom, hatály, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, esetleg személye).

 

Ellenőrző Bizottság

A közgyűlés választja meg 5 évi időtartamra. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll, akik maguk közül vezetőt választanak.

Feladata

Rendszeresen ellenőrizni az Egyesület gazdálkodását, pénz- és vagyonkezelését, amelyről jelentést készít a közgyűlés elé. Működésének rendjét maga határozza meg.

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

A vezető szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.8:1.§ (1) bekezdés 1. és 2. pontja) a határozat alapján

-       kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-       bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében, ha bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

V.

Az Egyesület működése

 

Az Egyesület vezetősége a 2011 évi CLXXV törvény szabálya szerint irányítja az Egyesületet.

E körben a tagokról vezeti a tagnyilvántartást, beszedi a tagsági díjakat, gondoskodik az Egyesület kötelezettségeinek teljesítéséről.

 

Működése során szervezi a tagok szociális helyzetének javítását és kulturális tevékenységét, különösen eseti pénzügyi segélyezést biztosít saját forrásai terhére. Elősegíti a tagok üdülését, tanulmányi utakon való részvételét, tapasztalatcseréket szervez, gondoskodik az Egyesület tagjai szakmai színvonalának javításához szükséges feltételek megteremtéséről.

 

Gazdálkodási tevékenysége során köteles a rábízott vagyonnal célszerűen gazdálkodni. Törekszik az Egyesület vagyonának gyarapítására, és biztosítja annak a tagság érdekében való felhasználását. A működés során a közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben a vezetőség gondoskodik a határozatok végrehajtásáról és számot ad a tagságnak tevékenységéről. Az Egyesület képviseletét az Egyesület elnöke, mint annak törvényes képviselője látja el. Az elnök akadályoztatása esetén eseti megbízást adhat a vezetőség tagjainak a képviseletre. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlása az Egyesület elnökét és az általa írásban megbízott Egyesületi tagot illeti meg.

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Egyesület közgyűlése a 11/2017.(05.29.) számú határozatával egyhangúlag elfogadta.

 

                                                                                               Puskás Béla

                                                                                                     elnök


 

 

 

 

 

 Oldal tetejére