Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület Alapszabálya

SOMOGY MEGYEI

KEGYELETI EGYESÜLET

 

Alapszabálya

 

A Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület azon személyek és szervezetek társulása, akik/amelyek elfogadják a jelen Alapszabályban rögzített célkitűzéseket és hajlandók azok elérése érdekében együttműködni, az Egyesület munkájában részt venni.

 

I.

Általános rendelkezések

 

Az Egyesület neve: Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület

Székhelye: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.

Az Egyesület jogállása: az Egyesület, önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.

II.

Az Egyesület célja

 

A tagok szociális és kulturális helyzetét folyamatosan figyelemmel kíséri.

A befolyó tagdíjakból, rendezvények bevételeiből a tagok részére eseti segélyezést biztosít, közös programokat szervez (sport és kulturális rendezvények, továbbképzés). Képviseli tagjait és gazdálkodik az Egyesület vagyonával. Feltárja azokat a lehetőségeket, konkrét megoldásokat, amelyekkel befektetések révén az Egyesület vagyona megfelelően növelhető és a célok megvalósításának fedezete biztosíthatóvá válik.

Az Egyesület részt vesz olyan vállalkozásokban, amelyek tevékenysége összhangban áll céljával, elképzeléseivel.

Az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési képviselő jelöltet nem állított és nem támogatott. Mindezt a jövőre nézve is kizárja alapszabályából.

Az egyesület biztosítja, hogy szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesedhessen. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabály szerint tevékenységre fordítja.

III.

Az Egyesületi tagság

 

Az Egyesület tagja lehet bármely, a bevezetőben megnevezett személy, és szervezet, aki elfogadja az Alapszabályt, belépési szándékát nyilatkozat aláírásával kifejezi, és rendszeresen fizeti a tagdíjat.

 

Az Egyesület alanyi oldalról nyitott. Abban részt vehetnek azon társulások is, amelyeknek tevékenysége, célja összhangban áll az Egyesületével.

 

A felvételi kérelmet írásban a vezetőség elé kell terjeszteni. A vezetőség elutasító döntése esetén a belépni szándékozó személy 15 napon belül fellebbezhet a közgyűléshez.

 

 

A tag jogai:

Tanácskozási és szavazati joggal részt vesz az Egyesület közgyűlésein és egyéb rendezvényein.

-       Közvetlenül választja nyílt szavazással az Egyesület vezetőségét.

-       Javaslatokat, előterjesztéseket tehet az Egyesület bármely szervéhez, vezetőjéhez.

 

A tag kötelezettségei:

-       Az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően részt vesz az Egyesület céljainak elérésében, az azt szolgáló tevékenységben.

-       A belépést követően rendszeresen havonta fizeti a közgyűlés által megállapított tagsági díjat.

 

A tagság megszűnése:

-       Természetes személy tag elhalálozása, nem természetes személy tag megszűnése,

-       Kilépés, amelyet a tagnak írásban kell bejelentenie az elnöknél.

-       Ha a tag felszólítás ellenére sem fizeti be a tagsági díjat, vagy egyébként az Egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít, a vezetőség javaslatára a közgyűlés kizárhatja, minősített: 2/3-os szótöbbséggel.

 

IV.

Az Egyesület szervezete

 

1./ Közgyűlés

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-       Az Alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása.

-       Az elnökség és az Ellenőrző Bizottság megválasztása, visszahívása.

-       Az éves költségvetés meghatározása, megelőző évi költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása.

-       A elnökség és az Ellenőrző Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározása.

-       A tagsági díj meghatározása.

-       Az Egyesület megszűnésének, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, a meglévő vagyonról történő döntés.

A rendes közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni.

 

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

-       Ha a tagok legalább egyharmada azt írásban az ok megjelölésével kéri.

-       Ha a vezetőség azt bármely oknál fogva indokoltnak tartja.

-       Ha a felügyeletet gyakorló ügyészség azt írásban indítványozza.

A közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait a vezetőség köteles meghirdetni.

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnök egy héten belül köteles azonos tárgysorozattal összehívni a megismételt közgyűlést, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés összehívása írásos kiértesítéssel és a Somogy Temetkezési Kft hirdető tábláin, valamint a www.somogyitemetkezes.hu honlapján való közzététellel történik.

 

A közgyűlés határozatait minden ügyben nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Kivétel a kizárás, amelyhez 2/3-os többség kell. Szavazategyenlőség esetén az elnök, illetve akadályoztatása esetén a titkár szavazata dönt.

Minden tagnak egy szavazata van.

 

2./ A vezetőség

A vezetőség az Egyesület közgyűlése által megválasztott háromtagú (elnök, titkár, vezetőségi tag) ügyintéző képviselő szerve.

 

Üléseit szükség szerint az elnök hívja össze. Határozatképes, ha a vezetőség minden tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

Elnök

A közgyűlés választja meg nyílt szavazással 5 évi időtartamra. Tisztsége megújítható, munkáját a titkár és a vezetőségi tag segítségével szervezi és végzi az Ellenőrző Bizottság ellenőrzése mellett.

 

Feladata

A közgyűlés előkészítése a titkár közreműködésével.

A jóváhagyott költségvetések alapján az Egyesület gazdálkodásának megszervezése, lebonyolítása.

 

Kötelessége

Az Egyesület vagyonának szakszerű működtetése, a lehetséges befektetések feltárása, a tagsági díjakból és más forrásból származó bevételekkel való ésszerű gazdálkodás.

A tagság érdekeit képviselve eljárni az Egyesület ügyeiben, tárgyalni, szerződéseket kötni az Egyesület nevében.

 

Jogai

Képviseli az Egyesületet hatóságok és más szervezetek, személyek előtt.

 

Titkár

A közgyűlés választja meg nyílt szavazással 5 évi időtartamra.

 

Feladata

Az elnök irányítása mellett az ügyintézési, ügyviteli, iratkezelési, levelezési feladatok ellátása. Vezeti a nyilvántartást a közgyűlés és a vezetőség döntéseiről (időpont, tartalom, hatály, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, esetleg személye).

 

A vezető szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) pontja) a határozat alapján

-       kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-       bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében, ha bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

Ellenőrző Bizottság

A közgyűlés választja meg 5 évi időtartamra. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll, akik maguk közül vezetőt választanak.

 

Feladata

Rendszeresen ellenőrizni az Egyesület gazdálkodását, pénz- és vagyonkezelését, amelyről jelentést készít a közgyűlés elé. Működésének rendjét maga határozza meg.

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozz.

 

V.

Az Egyesület működése

 

A Kegyeleti Egyesület vezetősége az 2011 évi CLXXV törvény szabálya szerint irányítja az Egyesületet.

E körben a tagokról vezeti a tagnyilvántartást, beszedi a tagsági díjakat, gondoskodik az Egyesület esetleges kötelezettségeinek teljesítéséről.

 

Működése során szervezi a tagok szociális helyzetének javítását és kulturális tevékenységét, különösen eseti pénzügyi segélyezést biztosít saját forrásai terhére. Elősegíti a tagok üdülését, tanulmány utakon való részvételét, tapasztalatcseréket szervez, gondoskodik az Egyesület tagjai szakmai színvonalának javításához szükséges feltételek megteremtéséről.

 

Gazdálkodási tevékenysége során a rábízott vagyonnal célszerűen gazdálkodni. Törekszik az Egyesület vagyonának gyarapítására, és biztosítja annak a tagság érdekében való felhasználását. A működés során a közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben a vezetőség gondoskodik a határozatok végrehajtásáról és számot ad a tagságnak tevékenységéről. Az Egyesület képviseletét az Egyesület elnöke, mint annak törvényes képviselője látja el. Az elnök akadályoztatása esetén eseti megbízást adhat a vezetőség tagjainak a képviseletre. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlása az Egyesület elnökét és az általa írásban megbízott Egyesületi tagot illeti meg.

 

 

 

 Oldal tetejére