ÖTM rendelet a szakmai és vizsgakövetelményekről

25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a), b), c), e), f), g) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolását.

(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit a 2-12. melléklet tartalmazza.

(3) A 13. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(4) A 14. melléklet tartalmazza a külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel, valamint az Országos Képzési jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között.

(5) A 15. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

2. § (1) Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

(3) A 2. § (2) bekezdése 2013. szeptember 1-jén hatályát veszti. E bekezdés 2013. szeptember 2-án hatályát veszti.

(4)
3. §
 
10. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosító száma: 51 853 01 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Temetkezési szolgáltató

3. Szakképesítések köre:

3.1. Részszakképesítések

Azonosítószám: 51 853 01 0100 33 01

Megnevezés: Temetkezési asszisztens

Azonosítószám: 51 853 01 0100 21 01

Megnevezés: Temetői munkás

3.2. Elágazások: Nincsenek

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5354

5. Képzés maximális időtartama:

 
 
 
 Szakképesítés megnevezése
 Szakképzési évfolyamok száma
 Óraszám

 Temetkezési szolgáltató

 -
 800
II. Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Temetkezési szolgáltató

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: 2 éves, igazoltan a temetkezési szolgáltatásban eltöltött gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):

- Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

7. Az is részt vehet képzésben, aki a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény hatálybalépésekor már végezte a szolgáltatást; 50. életévét betöltötte; legalább 5 éves szakmai gyakorlattal és szakmunkás végzettséggel rendelkezik.

Részszakképesítés megnevezése: Temetkezési asszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 300
3. Elmélet aránya: 50%

4. Gyakorlat aránya: 50%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékossággal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Részszakképesítés megnevezése: Temetői munkás
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 200
3. Elmélet aránya: 30%

4. Gyakorlat aránya: 70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékossággal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III. Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

 
 A munkakör, foglalkozás
 FEOR száma
 FEOR megnevezése
 5354

 Temetkezési foglalkozású

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Temetést vesz fel
Halottat szállít

Előkészíti a halottat a temetésre

Kellékekkel ellát
Ravataloz
Búcsúztatja a halottat

Sírba helyezi a halottat

Elvégzi a sírnyitást, exhumálást, újratemetést

Lebonyolítja a hamvasztásos temetést

Üzemelteti, fenntartja a temetőt

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
 
 A szakképesítéssel rokon szakképesítések
 azonosító száma
 megnevezése
 -
 -
IV. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0780-06 Temetkezési szolgáltatási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Állandó készenlétet biztosít, a szállítójárművet szállításra alkalmas állapotban tartja

Rögzíti a bejelentés tényét

Egyeztet a szállítás helyéről és módjáról az ügyeletes orvossal

Értesíti az ügyeletes szállítót, és ellenőrzi a szállítás kellékeit

Azonosítja, átveszi, majd átadja a halottat

Betartja a halott szállításra, valamint a rendkívüli halálesetre vonatkozó szabályokat

Ravataltól sírhelyig szállítja a halottat

Előkészíti a halottat a temetésre

Azonosítja a halottat

Egyeztet a megrendelővel

Ruhákat jegyzék szerint átvesz és öltözteti a halottat

Tisztítja, kozmetikázza, borotválja, helyreállítja a halottat

Biztosítja a tárolást, hűtést

Kellékekkel ellát

Tájékoztat a kötelező temetkezési kellékekről

Tájékoztat a kegyeleti kellékekről

Ajánlatot tesz a kellékekre

Ajánlatot tesz a feliratozásra

Rögzíti a megrendelőkkel történt egyeztetéseket

Ravataloz

Azonosítja és minőségileg átveszi a kellékeket

Elvégzi a koporsóval kapcsolatos munkákat

Elkészíti a sírjelzőt és kellékeit

Felépíti a ravatalt

Fogadja a hozzátartozókat

Biztosítja a búcsúztatás kellékeit

Lezárja a koporsót
Fogadja a búcsúztatót

Figyelemmel kíséri a szertartás menetét

Búcsúztatja a halottat

Egyeztet a megrendelővel, búcsúztatóval, az illetékes hatóságokkal és szervekkel

Koordinálja a közreműködők munkáját

Felveszi a búcsúbeszéd adatait

Megírja és elmondja a búcsúbeszédet

Sírnál zárszót mond

Elvégzi a sírnyitást, exhumálást, újratemetést

Ellenőrzi az exhumálási engedélyt, beszerzi a sírnyitási engedélyt

Egyezteti az exhumálás idejét, módját, helyszínét

Beazonosítja a sírt

Rendelkezik a sírkő bontásáról

Biztosítja az exhumálás feltételeit

Kiássa, majd visszahantolja a sírt

Csontokat azonosítja, fóliába, vagy exhumaládába helyezi

Gondoskodik az újratemetésről, vagy hamvasztásról

Lebonyolítja a hamvasztásos temetést

Ellenőrzi a hamvaszthatóság tényét

Átveszi, azonosítja és elszállítja a halottat

Ellenőrzi a nemesfém nyilatkozatot

Együttműködik a kerámia-lappal történő azonosításban

Halottat a hamvasztóba tolja

Elvégzi a hamvasztást

Hamvakat hűt, őröl és urnabetétbe helyez

Urnabetétet urnába helyez, azonosít, feliratoz

Sírba, vagy urnafülkébe, urnasírba, urnakriptába temet

Hamvakat szór

Urnát kiad és a kiadást dokumentálja

Üzemelteti, fenntartja a temetőt

Szerződést köt a temető fenntartójával, üzemeltetőjével

Temetőről térképet készíttet, aktualizálja, kifüggeszti

Fenntartja és működteti a temető infrastruktúráját, zöldfelületeit, épületeit

Temetőgondnoki feladatokat lát el, vagy temetőgondnokot alkalmaz

Biztosítja a temetések feltételeit

Kialakítja és betartatja a temető rendjét

Összehangolja a temetéseket, kijelöli a temetés helyét

Átveszi és azonosítja a halottat

Vezeti a szükséges nyilvántartásokat

Betartja az egészségügyi és kegyeleti szabályokat, fertőtlenít

Biztosítja a ravatal eszközeinek működését

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A   A temetőkre és a temetkezésre vonatkozó általános jogi ismeretek alkalmazása

A   A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek alkalmazása

B   A temető fenntartása és a temető üzemeltetése

B   A kegyeleti kommunikáció
B   A temető- és a temetkezési kultúra

B   Közegészségügyi, környezetegészségügyi, munkabiztonsági normák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4   Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3   Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4   Köznyelvi beszédkészség
4   Olvasott szakmai szöveg megértése

3   Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4   Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4   Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Térbeli tájékozódás

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség
Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányítási készség
Fogalmazó készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0781-06 Temetkezési asszisztensi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tájékozódik az elhunytról

Tájékoztat a szolgáltatásról

Adminisztrációt végez

Átveszi a szükséges iratokat

Kitölti a temetkezéshez szükséges iratokat

Megrendelőt, számlát készít

Felveszi az extra rendeléseket

Ellátja a megrendelőt gyászjelentéssel, értesítővel, köszönő lappal

Közreműködik az engedélyek beszerzésében

Egyeztet a búcsúztatóval

Egyeztet a sírhelyről és az időpontról

Közreműködik a kellékek kiválasztásában és tájékoztat a közzététel lehetőségeiről

Meglévő sírhellyel kapcsolatos munkákat megrendeli

Tájékoztat a kötelező temetkezési kellékekről

Tájékoztat a kegyeleti kellékekről

Ajánlatot tesz a kellékekre

Ajánlatot tesz a feliratozásra

Rögzíti a megrendelőkkel történt egyeztetéseket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B   A temetőkre és a temetkezésre vonatkozó általános jogi ismeretek alkalmazása

B   A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek alkalmazása

C   A kegyeleti kommunikáció
C   A temető- és a temetkezési kultúra

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2   ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2   ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3   Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3   Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3   Köznyelvi beszédkészség
3   Olvasott szakmai szöveg megértése
3   Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3   Szakmai nyelvű beszédkészség
3   Elemi számolási készség
3   Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Udvariasság
Empatikus készség

Adekvát metakommunikáció

Kompromisszumkészség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák: -

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0782-06 Temetői munkás feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Biztosítja a ravatal eszközeinek működését

Feltakarítja a ravatal helyét

A halottat a ravatalra helyezi

Koszorúkat az állványra helyezi

Lezárja a koporsót

Kiviszi a koszorúkat és a kellékeket a gyászkocsihoz

Behelyezi a koporsót a gyászkocsiba

Lebontja a ravatalt
Sírhelyet kiássa

Előkészíti a sírba helyezés eszközeit

Gyászkocsiból a sírhoz szállítja a halottat, pallóra vagy koporsóliftre helyezi

Leereszti a koporsót a szertartással összhangban

A sírt befedi, az eszközöket elszállítja

Kiássa, majd visszahantolja a sírt

Fenntartja és működteti a temető infrastruktúráját, zöldfelületeit, épületeit

Betartja az egészségügyi és kegyeleti szabályokat, fertőtlenít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A temetőkre és a temetkezésre vonatkozó általános jogi ismeretek alkalmazása

C A temető fenntartása és a temető üzemeltetése
D A temető- és a temetkezési kultúra

C Közegészségügyi, környezetegészségügyi, munkabiztonsági normák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Tájékozódás

Személyes kompetenciák:

Erős fizikum
Térbeli tájékozódás

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Testi erő

Társas kompetenciák: -

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

 

 Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési szolgáltató megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

 azonosítója
 megnevezése
 0780-06

 Temetkezési szolgáltatási feladatok

 0781-06

 Temetkezési asszisztensi feladatok

 0782-06

 Temetői munkás feladatok

 

 Az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

 azonosítója
 megnevezése
 0781-06

 Temetkezési asszisztensi feladatok

 

 Az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Temetői munkás megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

 azonosítója
 megnevezése
 0782-06

 Temetői munkás feladatok

V. Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele.

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0780-06 Temetkezési szolgáltatási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Temetkezési szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi előírások 1.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Temetkezési szolgáltatás teljeskörű bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Kegyeleti kommunikáció alkalmazása 1.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Temető- és temetkezési kultúra alkalmazása 1.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:

Temetőfenntartási és temetőüzemeltetési feladatok bemutatása 1.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:

Közegészségügyi, környezetegészségügyi, munkabiztonsági előírások ismertetése 1.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 20%
2. feladat: 30%
3. feladat: 15%
4. feladat: 10%
5. feladat: 10%
6. feladat: 15%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0781-06 Temetkezési asszisztensi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Temetkezési szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi előírások 2.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Kegyeleti kommunikáció alkalmazása 2.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Temető- és temetkezési kultúra alkalmazása 2.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Temetkezési szolgáltatás bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
4. feladat: 25%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0782-06 Temetői munkás feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Temetkezési szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése 3.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Temető- és temetkezési kultúra alkalmazása 3.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Temetőfenntartási és temetőüzemeltetési feladatok bemutatása 2.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Közegészségügyi, környezetegészségügyi, munkabiztonsági előírások ismertetése 2.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
4. feladat: 25%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési szolgáltató megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 20

Az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési asszisztens megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

2. vizsgarész: 100

Az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Temetői munkás megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

3. vizsgarész: 100

Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési szolgáltató megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési asszisztens megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik

1. vizsgarész: 60
3. vizsgarész: 40

Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési szolgáltató megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Temetői munkás megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik

1. vizsgarész: 60
2. vizsgarész: 40
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI. Eszköz- és felszerelési jegyzék

 
 
 
 

 A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

 Temet-
kezési szolgál-
tató

 Temet-
kezési asszisz-
tens

 Temetői munkás
 Halottszállító gépkocsi
 X
 X
 

 „Szent Mihály lova”

 X
 X
 
 Gyászhintó
 X
 X
 
 Ravatalasztal
 X
 X
 
 Papasztal
 X
 X
 
 Közönségkényelmi berendezések
 X
 X
 
 Díszítőeszközök, berendezések
 X
 X
 

 Hangosító berendezés

 X
 X
 

 Hűtő, tároló berendezés

 X
 X
 

 Leengedő berendezés

 X
 X
 

 Ravatalozó helyiség

 X
 X
 
 Boncterem
 X
 X
 

 Hordágy, szállítókoporsó

 X
 X
 X

 Sírásó kellékek

 X
 
 X

 Munkavédelmi kellékek

 X
 X
 X

 Kertészeti eszközök, gépek

 X
 
 X
 Síkosságmentesítő eszközök
 X
 
 X

 Takarító, szeméttároló, szemétszállító eszközök

 X
 
 X

 Hamvasztó berendezés

 X
 X
 
 Számítógép
 X
 X
 

 Irodai eszközök

 X
 X
 

 Felvételi iroda

 X
 X
 

 Bemutató terem

 X
 X
 
 Környezetvédelmi berendezések
 X
 X
 X