A szakirányú végzettségről

Tv. 32. § A szakmai alkalmasság feltételeit az teljesíti, aki megfelel a kormányrendeletben előírt képesítési feltételeknek. E feltételek alól felmentés nem adható.

 

Vhr. 51. § A temetkezési szolgáltatónak temetkezési szolgáltató szakképesítéssel kell rendelkeznie.

 

Vhr. 60. § (5) A temetkezési szolgáltató az e rendeletben meghatározott szakképesítést 5 éven belül köteles igazolni. A rendelet hatálybalépését követő öt évig – szakképesítés hiányában – temetkezési szolgáltató csak az lehet, aki legalább ötéves, a temetkezési szolgáltatás területén eltöltött szakmai gyakorlatot igazol.

(6) A temetkezési szolgáltató a szolgáltatás területén eltöltött szakmai gyakorlatot a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által nyilvántartott 5354 FEOR számú „Temetkezési foglalkozású” bejelentés alapján köteles igazolni.

 

Egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeknek kiadásáról szóló 16/2003 (IV.18) BM rendelet. 24.sz melléklet: Temetkezési szolgáltató

 

Temetkezési szolgáltatás gyakorlásához (cégalapításhoz) „temetkezési szolgáltató” szakképesítésre van szükség. Az erről szóló – a vizsgaszervező által kiállított – bizonyítvánnyal kell igazolni a Tv.-ben előírt szakképesítést.

 

Új szabály, hogy a 2 éves gyakorlatot – amely vizsgafeltétel – az Egészségbiztosítási Pénztárnál bejelentett igazolással lehet bizonyítani.

 

Kapcsolódó jogszabályok, címek:

® A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Törvény 6. § (4)

® Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. Törvény 9. §

® Temetkezési szolgáltatás gyakorlásának feltételei

Pénzügyi teljesítőképesség

 
  
 

Tv. 17. § (1) A temetõ üzemeltetését az a gazdálkodó szervezet láthatja el, amely a kormányrendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel.

Vhr. 54. § (1) Temetõüzemeltetést az a gazdálkodó szervezet láthat el, amelynek vezetõje vagy határozatlan idejû foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottja

a) kertészeti, parkgondozó, illetõleg kertépítõ szakképesítéssel, vagy

b) középfokú kertészeti, parkgondozó, illetõleg kertépítõ végzettséggel, illetve felsõfokú intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával rendelkezik.

Azokban a temetõkben, ahol az üzemeltetési feladatokat a tulajdonos és a gazdálkodó szervezet között megkötött szerzõdéssel vállalkozásban végzik már a szerzõdés megkötésének is feltétele a szakképesítés, szakirányú végzettség. Vagy a vezetõnek, vagy állandó alkalmazottnak rendelkeznie kell az ezt igazoló bizonyítvánnyal.

Cél a temetõ hármas funkciójának megteremtése, temetõkert kialakítása és fenntartása, amely csak szakképesítéssel, szakmai követelményekkel biztosítható. E rendelkezések érvényesek minden temetõre nézve, függetlenül a tulajdonostól.

Kapcsolódó jogszabályok, címek:

® Tv. 18. § (6), (7) bekezdés, 24. § (1), Vhr. 41/A. § c) pont, Vhr. 25. §(1–2)

® Temetõtulajdonos Feladatai, Sírhelygazdálkodás, Temetõfenntartás, Díjak, Temetõi Nyilvántartás, Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzõdés