Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008.

Tartalom*
 
 
1.   Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2.   Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3.   A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4.   A cél szerinti juttatások kimutatása
5.   A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6.   A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
7.   A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A szervezet alapadatai:
1. Elnevezés: Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány
2. Képviselő: Petrich Csaba
3. Székhely: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.
4. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.
5. Adószám: 18783425-1-14
6. Statisztikai számjel: 18783425 9499 569 14
7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
8.Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60.100/2005/3., 2005. november 10.
9.A szervezet céljának rövid leírása:
A temetőkben, sírkertekben, kegyeleti parkokban a kegyeleti jogok gyakorlása során az emberi és állampolgári jogok érvényre jutásának biztosítása, a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem.
 
 
1.     Számviteli beszámoló – Egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített éves beszámolója
 
 
 

 

1
8
7
8
3
4
2
5
9
4
9
9
5
6
9
1
4
                        Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
 
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
 
 
2
0
0
8
 
 
Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
 
 
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
címe
 
 

 

Keltezés:
    Kaposvár, 2009. május 21.
 
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
P.H.
 
 
 
 

 

1
8
7
8
3
4
2
5
9
4
9
9
5
6
9
1
4
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
 
 

 

Az egyéb szervezet megnevezése:
Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány
Az egyéb szervezet címe:
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
 
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
 
2
0
0
8
ÉV
 
adatok E Ft-ban

 

sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
B
c
d
e
1
A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)
 
 
 
2
I.   IMMATERIÁLIS JAVAK
 
 
 
3
II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
4
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
6
B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)
1000
 
998
7
I.   KÉSZLETEK
 
 
 
8
II. KÖVETELÉSEK
 
 
 
9
III. ÉRTÉKPAPÍROK
 
 
 
10
IV. PÉNZESZKÖZÖK
1000
 
998
11
C. Aktív időbeli elhatárolások
 
 
 
12
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)
1000
 
998
13
D. Saját tőke (14. - 19. sorok)
1000
 
1000
14
I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
1000
 
1000
15
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
 
 
                       2     
16
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
 
 
 
17
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
 
 
 
18
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)
0
 
- 2
19
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
 
 
 
20
E. Céltartalékok
 
 
 
21
F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)
 
 
 
22
I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
23
II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
24
G. Passzív időbeli elhatárolások
 
 
 
25
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)
1000
 
998
 

 

Kaposvár, 2009. május 21.
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
 
 

 

1
8
7
8
3
4
2
5
9
4
9
9
5
6
9
1
4
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
 

 

Az egyéb szervezet megnevezése:
Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány
Az egyéb szervezet címe:
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
 
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2
0
0
8
ÉV
 
adatok E Ft-ban

 

sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
Helyesbítése
A
b
c
D
E
1
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
0
 
0
    (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)
2
        1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
 
 
 
3
           a) alapítótól
 
 
 
4
           b) központi költségvetéstől
 
 
 
5
           c) helyi önkormányzattól
 
 
 
6
           d) egyéb
 
 
 
7
        2. Pályázati úton elnyert támogatás
 
 
 
8
        3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
 
 
 
9
        4. Tagdíjból származó bevétel
 
 
 
10
        5. Egyéb bevétel
 
 
 
11
B. Vállakozási tevékenység bevétele
 
 
 
12
C. Összes bevétel (A + B)
0
 
0
13
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
0
 
2
     (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
14
          1. Anyagjellegű ráfordítások
 
 
 
15
          2. Személyi jellegű ráfordítások
 
 
 
16
          3. Értékcsökkenési leírás
 
 
 
17
          4. Egyéb ráfordítások
 
 
 
18
          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
 
 
2
19
          6. Rendkívüli ráfordítások
 
 
 
20
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
 
0
      (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
21
          1. Anyagjellegű ráfordítások
 
 
 
22
          2. Személyi jellegű ráfordítások
 
 
 
23
          3. Értékcsökkenési leírás
 
 
 
24
          4. Egyéb ráfordítások
 
 
 
25
          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
 
 
 
26
          6. Rendkívüli ráfordítások
 
 
 
 
 

 

   Kaposvár, 2009. május 21.
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
 
 

 

1
8
7
8
3
4
2
5
9
4
9
9
5
6
9
1
4
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
 
 

 

Az egyéb szervezet megnevezése:
Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány
Az egyéb szervezet címe:
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
 
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2
0
0
8
ÉV
 
adatok E Ft-ban

 

sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
b
c
D
E
27
 F. Összes ráfordítás (D. + E.)
0
 
2
28
 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)
0
 
0
29
 H. Adófizetési kötelezettség
0
 
0
30
   I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)
0
 
0
31
 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)
0
 
- 2
32
Tárgyévi eredmény (I. + J.)
0
 
- 2
 
 
Tájékoztató adatok
2008. év
 

 

33
A. Személyi jellegű ráfordítások
0
34
       1. Bérköltség
0
35
              ebből: - megbízási díjak
0
36
                          - tiszteletdíjak
0
37
       2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
38
       3. Bérjárulékok
0
39
B. A szervezet által nyújtott támogatások
0
40
Ebből továbbutalt, illetve átadott támogatás
0
 

 

Kaposvár, 2009. május 21.
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 
Az Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány 2008. évben nem részesült költségvetési támogatásban.
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány
Bevételek – Kiadások
2008. 01. 01 - 2008. 12. 31.

 

2008. 01. 01. nyitó
 
 
Bank
1 000 000,00 Ft
 
Pénztár
0,00 Ft
 
Nyitó összesen
1 000 000,00 Ft
 
 
 
Közhasznú bevételek
 
 
Támogatások
0,00 Ft
 
Tagdíjak
0,00 Ft
 
SZJA 1 %
0,00 Ft
 
Banki kamat
268,00 Ft
 
Alapítványi bevételek összesen
268,00 Ft
 
 
 
Vállalkozási bevételek
 
 
Hirdetés
0,00 Ft
 
Banki kamat
0,00 Ft
 
Értékpapír kamat
0,00 Ft
 
Vállalkozási bevételek összesen
0,00 Ft
 
 
 
Bevételek összesen
268,00 Ft
 
 
 
Alapítványi kiadások
 
 
Védett sírok felújítása (Anyagköltség - festék)
0,00 Ft
 
Hirdetés, reklám
0,00 Ft
 
Bankköltség
2 355,00 Ft
 
Segély
0,00 Ft
 
Hatósági igazgatási díjak
0,00 Ft
 
Reprezentáció
0,00 Ft
 
Késedelmi kamat
0,00 Ft
 
Kiadások összesen
2 355,00 Ft
 
 
 
2008. 12. 31. Záró
 
 
Bank
997 913,00 Ft
 
Pénztár
0,00 Ft
 
Záró összesen
997 913,00 Ft
 
Az Alapítványnak a vámhatóságnál, az állami adóhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál, a magán-nyugdíjpénztárnál, valamint egyéb szervezeteknél köztartozása nincsen.
 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
 
Az Alapítvány közhasznú tevékenysége körében 2008. évben pénzbeli támogatást nem nyújtott.
 

 

Juttatás megnevezése
Előző év
Tárgy év
Eltérés Ft-ban
Eltérés %-ban
 
2007.
2008.
+
-
+
-
Pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0
 a.) magánszemély támogatása
 
 
 
 
 
 
 b.) egyéb támogatás
 
 
 
 
 
 
Nem pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
0
0
 
 
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
 
Az Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány 2008. évben nem részesült támogatásban központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.
 

 

Támogatás megnevezése
Támogatás célja
Támogatás összege
Minisztériumok
-
0
Elkül. Alapok
-
0
SZJA 1 %
-
0
Megyei önkormányzatok
-
0
Települési önkormányzatok
-
0
Támogatás összesen:
-
0
 
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
Az Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány 2008. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
 

 

Megnevezés
Előző év (2007.)
Tárgy év (2008.)
Munkabér
0
0
Egyéb személyi jellegű juttatás
0
0
Támogatás
0
0
Összesen:
0
0
 
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Az alapítvány kuratóriumi tevékenységét még nem kezdte meg.
 
Kaposvár, 2009. május 21.
 
                                                                                  __________________________
                                                                                               Petrich Csaba
                                                                                      az Országos Kegyeleti
                                                                                        Közhasznú Alapítvány
                                                                                                képviselője
 
 
* A közhasznúsági jelentés hitelessége könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztva.