2007.09.11

Szabályzat a temetők működési rendjéről

    

Szabályzat a temetők működési rendjéről

Az emberiség történetének kutatása azt bizonyítja, hogy a temetkezési helyeket mindig nagy tisztelet övezte. Az ősök tiszteletét, megbecsülését és szeretetét az egyiptomi királysíroktól a Magyarországon talált avarkori temetőkig tapasztalhatjuk. A temetőhelyek a régmúlt korokban is a halottak, az ősök nyugalmát szolgálták.

 
A ma emberének is jogos igénye, hogy halott családtagjai, ősei, rokonai nyugalmát senki ne zavarja meg. Ehhez az is szükséges, hogy a temetők csendjét, nyugalmát, biztonságát, a temetési szolgáltatásokat végző szervezetek és a temetőbe látogatók egyaránt tiszteletben tartsák.

 
I.A temetői rend célja


1.   A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató KFT. ezen szabályzatban szereplő előírásokat azokban a temetőkben érvényesíti, amelyeknek tulajdonosa a temető üzemeltetését, kezelését a társaságra bízza.
 
Az előírások megtartása és megtartatása a temetkezési szolgáltató szervezetek és az egyének részéről morális kötelesség és az általánosan elfogadott kegyeleti követelmények megtartását is jelenti. Jelenti annak felismerését is: mindenki annyi tiszteletet kaphat, amennyit ő is megad élőknek és holtaknak egyaránt.

2.   A hagyományok és a temetési kultúránk alapján elvárható, hogy az előírásokat, szabályokat, morális követelményeket a temetőben szolgáltatást végző minden szervezet és minden egyén, aki a temetőben megjelenik, betartsa és másokat is a betartásra figyelmeztesse.

3.   Jelen temetői rendben foglaltakat a temetőkre vonatkozó jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. (Így különösen az 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) számú Kormányrendelet, továbbá az illetékes város közgyűlésének a temetőkről szóló rendelete.)


II.A temető általános rendje

 

1.   A temető területe különleges rendeltetésű közterület.

2.   A temetőben tartózkodni a temető kapuján kifűgesztett nyitvatartási időben lehet. A temetők nyitvatartási idejét a temető bejáratánál ki kell fügeszteni.

3.   A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítson, hangos és oda nem illő beszédtől tartózkodjon!

A temetőben végzett ipari munkánál törekedni kell a zaj csökkentésére.

4.   A temetőbe - vakvezető kutya kivételével - állatot bevinni nem szabad.

5.   A temetőben végzendő minden munkát be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.

6.   A temetőbe járművel behajtani, az üzemeltető engedélyével:
- szakipari munka végzéséhez szükséges anyagok és felszerelések szállítása céljából a vállalkozónak;
- a halottasházhoz (ravatalozóhoz) beszállítást végző temetkezési szolgáltatást nyújtó szervezeteknek, továbbá a koszorúkat, csokrokat szállító vállalkozóknak lehet. 9.00 – 10.40 óráig, valamint 11.00 órától minden óra 50 perctől minden óra 10 percig lehet a koszorúkat behozni a következő temetésre. (Amennyiben a meghatározott időn kívül hoznak koszorút, azt kézben – a hozzátartozók zavarása nélkül kell a ravatalozóba bevinni.)

- a behajtást, tiltó táblát és feliratot a portás a szabályzatban meghatározott időtől a sorompóra kihelyezni köteles.
A célszállítást a gépjármű vezetője a menetlevéllel, az építményre, anyagra vonatkozó megrendelővel és egyéb okmánnyal igazolja.

Vasárnap és ünnepnapon ipari jellegű célszállítás a temetőbe nem végezhető.
Személygépjárművel történő behajtás esetén a mozgáskorlátozottak vagy szemmel láthatóan járóképtelen idős emberek szállítása esetén a temetőbe történő behajtás ingyenes. Egyéb esetekben, a Kaposvári temetőkben (Keleti, Nyugati) behajtási díjat kell fizetni (150,- Ft/behajtás).

7.   A Keleti, a Nyugati, a Déli, a Toponári és a Kaposfüredi (parkoló kivételével) üzemeltetői engedéllyel sem lehet behajtani, közlekedni és parkolni a temetési szertartás idején, továbbá mindenszentek napján, valamint az azt megelőző és követő szabad-, valamint munkaszüneti napokon 9.30 óra utáni időszakban.

8.   Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajos munka a temetőben nem végezhető.

9.   14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem mehet be, és nem tartózkodhat a temetőben.

10. Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani, bepiszkítani, a temetőben szemetelni tilos!

Szolgáltatást végző szervezet a munkavégzése során keletkezett hulladék, szemét összeszedéséről és elszállításáról köteles gondoskodni. Munkavégzés során a szomszédos sírokban okozott rongálódást helyre kell állítani!

11. A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el. Más tárgyat elhelyezni, bokrot, vagy fát ültetni csak az üzemeltető előzetes engedélyével szabad.

12. A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre felhasználni tilos!

A temetőben a sírhelyek, sírbolthelyek, urna temetőhelyek bekerítése tilos, arra engedély nem adható.

13. A sírhely gondozásánál keletkezett szemetet a temetőben elhelyezett szemétszállító konténerekbe, vagy a temető gondnoka által kijelölt szemétgyűjtő helyekre kell elhelyezni.

III.Temetkezési szolgáltatás

1.   A temetkezést végző vállalkozóknak és dolgozóiknak rendelkezniük kell a tevékenységre előírt szakképesítéssel és a hatósági egészségügyi-, baleseti-, és tűzvédelmi előírások ismeretével.

2.   Temetést az elhalt erre jogosult, illetve köteles hozzátartozója a temetkezési törvényben előírt engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozónál rendelhet meg.

3.   Elhunyt bemutatása:
- földbe temetésnél a temetés előtt fél órával,
- kriptás temetésnél, pedig a temetés napján 9.00 óráig történik.

4.   A temetkezésre vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásáért az a temetkezési szolgáltató szervezet a felelős, amelyik a temetést elvállalta és azt elvégezte.

5.   A temetkezési vállalkozó a temetés során olyan kellékeket és cikkeket használhat fel, olyan ravatalozást és szertartást rendezhet, amely nem sérti a közízlést és a kegyeleti követelményeket.

6.   A temetőkönyveket, a temető üzemeltetését ellátó szolgáltató vezeti, így valamennyi temettető a szolgáltatást végző szervezetnél eljárva rendezi a temetés helyét (a sírhelyet) és idejét. Ez akkor is kötelező, ha a halottat a családi sírboltba, vagy sírhelyre temetik, mert a temetőkönyvekből állapítható meg, hogy az oda, illetve a rátemetésnek nincs akadálya.

7.   Kolombáriumba történő temetés esetén a temetőkönyvet vezető üzemeltető, illetve a temetőgondnok jelöli ki az urnahelyet, az eltemettetésre jogosulttal kötött szerződés szerint.
E temetési formánál biztosítani kell az esztétikai követelményeket az urnatáblák, a szöveg és a bevésés tekintetében.

8.   A sírhelyet a temetés napján kell kiásni, a sírhelyet a temető gondnoka jelöli ki.

1) a temetési hely felett rendelkezési jogot gyakorló személy maga köteles intézkedni, a meglévő sírhely azonosítása, és a díj befizetése során, a temető üzemeltetőnél.

2) Az új sírhelynél az eltemettető személyesen köteles eljárni a sírhely kiválasztásánál, és megkötni a szerződést, a díj befizetésével egyidejűleg.

3) A betemetést végző vállalkozók csak a sírkijelölés/azonosítás, és díjbefizetés 
      megrendelő általi igazolása után fogadhatnak el megrendelést.

9.   A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatást végző szervezettől a halottasházba szállított halottat átveszi, gondoskodik annak elhelyezéséről és hűtéséről, majd a temetési szertartás előtt a ravatalozóban a halottat eltemetés végett a vállalkozónak átadja.

Boncolás elvégzéséhez az üzemeltető helyiséget, segéderőt és kellékeket bocsát rendelkezésre.

10. Az üzemeltető biztosítja a halott kezelés és tárolás egészségügyi és kegyeleti szempontból előírt, illetve elvárható feltételeit.

11. A temetkezési vállalkozó a temető üzemeltetője által nyújtott szolgáltatásokért, továbbá a temető létesítmények használatáért térítési díjat fizet.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelete, és a Somogy Temetkezési Kft szolgáltatói árjegyzéke (kifüggesztve a Keleti és Nyugati temetőkben és a főüzletben). A rendeletbe meghatározott díjakat valamint az igénybe vett szolgáltatások díját a temetési időpont egyeztetése során kell befizetni a Somogy Temetkezési Kft., felvevő irodájában (Kaposvár, Rákóczi tér 1.). A díjakat - a sírhelydíj kivételével – befizetheti a szolgáltatást végző vállalkozó is.

12. Halott átvétel-átadás rendje a Kaposvári temetőkben (Keleti és Nyugati temető):

Halott átvétel-kiadás hétfőtől péntekig: 8.30 – 15.30 óráig
A halott kiadása nem zavarhatja a temetési szertartást.

13. Annak időpontját minden esetben egyeztetni kell a gondnokokkal előtte egy munkanappal.

Halott kiadás: ügyeleti időben szünetel.

Halott átvétel: ügyeleti időben a Keleti temető ravatalozójában.
                         Ügyeleti időben bejelentés: 06-30-6368-430


IV.Síremlékek, sírboltok


1.   Síremléket, sírboltot a hozzátartozók készíttethetnek.
Síremléket csak szakirányú végzettséggel rendelkező vállalkozó készíthet.
Síremléket felállítani a temető üzemeltetőjének a hozzájárulásával szabad. Felállítás előtt a síremlék vázlatát, vagy leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni, aki azt fénymásolatban nyilvántartásba veszi. A temetőgondnok által kiadott engedély nélkül a temetőben sírkő munka nem végezhető. Az engedélyt a munka megkezdése előtt a vállalkozó köteles a temető porta szolgálatnál leadni. Az üzemeltető a portaszolgálat nélküli temetőkben végzett munkálatokat folyamatosan ellenőrzi.


Kaposvár temetőiben mindenszentek és halottak napján és az azt közvetlenül megelőző és követő szabad-, valamint munkaszüneti napokon ipari jellegű munka nem végezhető.

 
A síremlék bontásából keletkezett törmeléket a bontás napján a temetőből el kell szállítani, ha szállítás nem történik meg, akkor az  elszállításról  az üzemeltető gondoskodik, annak költségét a vállalkozóra átterheli, a számla kiegyenlítéséig a vállalkozó a temetőkben munkát nem végezhet.
Síremléket szilárd talajra (minimum kg/cm2) kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

Talajszinttől a járda magassága maximum 6 cm lehet. A sírkeret magassága a járdaszinttől számítva 30 cm lehet.

A síremlék magassága a járdaszinttől
                 - gyermeksíroknál                      120 cm.
                 – felnőtt síroknál                        150 cm

A kiásott kriptahelyeket az alépítmény elkészültéig védőkorláttal, jól láthatóan körbe kell keríteni.

A síremléknek meg kell felelni a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad. (A síremlék meg kell, hogy feleljen a temető esztétikájának.)


A sírnyitással és a kripta fedlap, fedlapok eltávolításával járó műköves munka elvégzésének feltétele:

1) Az üzemeltetőnél legalább 10 nappal a tervezett munka előtt be kell jelenteni
írásban a hely, név, megrendelő megjelölésével a munkát.
2) Az üzemeltető ennek alapján az ÁNTSZ-től sírnyitási engedélyt kér.
3) Ennek meglétéről értesíti a műköves vállalkozót, és kiadja a temetőgondnok útján az engedélyt a munkavégzésre.

2.   Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt, stb.) elkészültük után a temető gondnokának be kell mutatni.

3.   A sírhely használati ideje alatt a síremléket eltávolítani, vagy arról a halott nevét törölni tilos!

A meglévő síremléket kicserélni csak a kegyelet tiszteletben tartásával és az üzemeltető hozzájárulásával lehet.

Síremléket lebontani, áthelyezni csak a temető üzemeltetőjével történt előzetes megállapodás után szabad.

4.   Düledező síremlék, sírbolt helyreállítására a temető üzemeltetője a rendelkezésre jogosult hozzátartozót (örököst) felhívhatja. Amennyiben a síremlék, sírbolt állítója (örököse) ismeretlen, úgy a felhívást a temető hirdetőtábláján 90 napra ki kell függeszteni.

A helyreállításról – saját költségén – a jogosult hozzátartozó köteles gondoskodni. Ha a felhívásra a síremléket vagy a sírboltot nem állítják helyre, a település jegyzője a temető üzemeltetőjének kérelmére elrendeli a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba a további temetést eltilthatja. A temetőben lévő létesítmények biztonságos voltát az üzemeltető folyamatosan köteles ellenőrizni.

5.   Rátemetés esetén a lebontott síremléket április 1. és november 30. között a temetéstől számított 60 napon belül, december 1. és március 31. között 90 napon belül helyre kell állítani.


V.A temető őrzése, biztonsági feladatok


1.   A temető kerítését folyamatosan karban kell tartani. Amennyiben valahol megbontják, a helyreállításáról haladéktalanul gondoskodni kell, hogy a temetőbe csak a kapun keresztül lehessen bejutni. A karbantartás az üzemeltető feladata.

2.   A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfákat kiszállítani csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet. A kiszállítás előtt a jogosultságot az üzemeltető köteles ellenőrizni.

A sírokra ültetett növényeket, a rajtuk elhelyezett kegyeleti tárgyakat, a temetőbe bevitt virágokat a temetőből kivinni csak a portán történt előzetes bejelentés mellett lehet.

3.   A temető kapujában a nyitvatartási idő alatt portás teljesít szolgálatot, akinek feladata a gépjármű és gyalogos forgalom ellenőrzése, a rendeletben leirt szabályok betartása és betartatása.


Kaposvár, 2008. október 15.
 
Puskás Béla
ügyvezető igazgató