2008.09.09

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2020. január 1-jétől

Ide kattintva letölthető a rendelet DOC-formátumban
(Microsoft Word dokumentum, 168 kB).


Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő köztemetőkre, valamint ezek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre.

(2)[2] Kaposvár Megyei Jogú Városban az alábbi köztemetőkbe lehet temetkezni:

 Keleti temető

 3.593/1; 3.593/2 hrsz

 1/1 számú melléklet[3],

 Nyugati temető

 5.982 hrsz.

 1/2 számú melléklet[4],

 Déli temető

 10.716 hrsz.

 1/3 számú melléklet[5],

 Kaposfüredi temető

 15.424 hrsz.

 1/4 számú melléklet[6],

 Szentjakabi temető

 0255 hrsz.

 1/5 számú melléklet[7],

 Töröcskei temető

 16.228 hrsz.

 1/6 számú melléklet[8]

 Toponári temető

 13.725 hrsz.

 1/7 számú melléklet[9]

 Toponári temető

 13.722 hrsz.

 1/8 számú melléklet[10].

(3) A kaposvári köztemetők létesítéséről, fenntartásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik.

(4)[11] A Déli temetőn belüli Hősök temetője lezárt temető. (10716 hrsz.; 1/6 számú melléklet) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kaposvári Hősök temetőjét kegyeleti parkként tartja fenn. A Toponári 13008/2 hrsz-ú temető lezárt temető (1/9 számú melléklet).

(5) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzemeltetőt pályázat alapján választja ki, az üzemeltetésről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

Temetkezési szabályok

2. § (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni - a működő temetőkben és temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen lehet.

(2) A kaposvári köztemetőkben koporsós, hamvasztásos temetkezésre és az emberi maradványok méltó elhelyezésére van lehetőség.

(3) A kaposvári köztemetőkben, a temetkezési helyek elhelyezkedését e rendelet 1. számú melléklet[12] térképei mutatják be.

(4)[13] Ha az elhunyt elhalálozásakor kaposvári állandó lakhellyel rendelkezett, a 2. melléklet 1.-5. pontjaiban meghatározott nettó díjakból 13 103 Ft kedvezmény illeti meg az eltemettetőt.

(5) A temetkezési tevékenységet az üzemeltető a kegyeleti elvárásokhoz illő módon kell, hogy megszervezze (ruházat, magatartás, eszközök).

(6)[14] A város közigazgatási területén elhunyt kaposvári illetékességű halottat, amennyiben a rendelet hatálya alá eső temetőkben kerül eltemetésre, a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása után azonnal a városi temetők ravatalozójába, vagy halott hűtésre alkalmas engedélyezett telephelyre kell beszállítani.

(7) Az üzemeltető az etnikai, vagy vallási eredetű temetkezési szokásokat - amennyiben azok más jogszabállyal nem ellentétesek - kötelesek figyelembe venni.

(8)[15] A köztemetést a temető üzemeltetője végzi a temető fenntartójával kötött külön megállapodás alapján. Ha az elhunyt temetésére kötelezettnek a köztemetőkben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga nincs, a közköltségen történő temetés helye a Déli temető erre kijelölt parcellája.

(9)[16] Koporsós szociális temetés helye a Déli temető szociális parcellája. Az üzemeltető a szociális temetéssel kapcsolatban a temetőkről és temetkezésről szóló törvény, valamint végrehajtási rendeletei alapján ellátja a számára előírt feladatokat.

Temetési helyek

3. § (1) A temetőket sírhelytáblákra, urnasírhely-táblákra lehet felosztani, a sírhelytáblákon belül kell kijelölni a sírboltokat és a gyermek sírhelyeket.

(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - fel kell számolni, és újabb temetések céljára igénybe lehet venni.

(3) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.

(4) A kormányrendeletben meghatározottakon túl hamvakat urnafalban is el lehet helyezni.

(5)[17] A Kormányrendeletben meghatározottakon túl hamvakat el lehet helyezni urnafalban, valamint a hamvak szórása és bemosása a Nyugati temető erre a célra kialakított szóróparcellájában végezhető.

4. § (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

a) Felnőtt egyes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles

Felnőtt kettes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles

Szegély sírhely:

Félszegély: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 200 cm széles

Egész szegély: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles

Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

b) Gyermek sírhely: 130 cm hosszú, 200 cm mély, 115 cm széles

c) Urna földbetemetésnél urnasír

2 és 4 személyes, illetve urnakripta

2 és 4 személyes, szegéllyel együtt: 155 cm hosszú, 100 cm mély, 115 cm széles

d) Urnafülke egyszemélyes(kolumbárium): 30 cm magas, 30 cm széles

Urnafülke kétszemélyes (kolumbárium): 2 x 30 cm magas, 30 cm széles

Urnafülke négyszemélyes (kolumbárium): 2 x 30 cm magas, 50 cm széles

Szent Erzsébet Kápolna Nyugati temető: 30 cm magas, 35 cm széles

e) Sírboltok (kripták):

ea) Terepszint feletti méretek

eb) A temetők régi parcelláiban:

Két-, négy-, hat-, nyolc-, kilenc-, tizenkettő- és huszonnégyszemélyes sírboltok

terepszint feletti mérete: 400 cm hosszú, 300 cm széles

ec) A temetők újonnan kialakított parcelláiban:

Két-, négy-, hat-, nyolc-, kilenc-, tizenkettő- és huszonnégyszemélyes sírboltok

terepszint feletti mérete: 300 cm hosszú, 250 cm széles

ed) Terepszint alatti sírboltméretek (alépítmény):

 Férőhely

 Mélység

 Szélesség

 Hosszúság

 m2

 2 személyes

 2,20 m

 1,00 m

 2,20 m

 2,2 m2

 4 személyes

 2,20 m

 1,80 m

 2,20 m

 4,0 m2

 6 személyes

 2,20 m

 3,00 m

 2,20 m

 6,6 m2

 8 személyes

 2,20 m

 5,10 m

 2,20 m

 11,22 m2

 9 személyes

 2,20 m

 5,10 m

 2,20 m

 11,22 m2

 12 személyes

 3,20 m

 5,10 m

 2,20 m

 11,22 m2

 24 személyes

 4,20 m

 7,30 m

 2,20 m

 16,0 m2

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3)[18] Mélyített felnőtt sírhelybe (2,20 m) a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete engedélye alapján még egy koporsó temethető.

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még négy urna helyezhető el, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(5) Felnőtt sírhely díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

(6)[19] A 2003. január 1-je után megváltott egyes urnafülkébe egy urna helyezhető el.

(7)[20] Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy anélkül alakíthatók ki, a kialakításnak sírhely táblán belül egységesnek kell lennie.

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

5. § (1) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2)[21] A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) urnafülke esetén 10 év,

e) urnasírhely esetén 20 év,

f) urnasírbolt esetén 20 év,

g) Nyugati temetői kápolnák külső falában elhelyezett urnafülkék esetén 20 év.

(3) A temetési helyek használatának joga - sírbolt kivételével - magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető.

(4) A Polgármester sírbolt és urnasír kialakítására 6 hónapos beépítési kötelezettség előírása mellett előszerződést köthet. Az építési kötelezettség nem teljesítése esetén végleges szerződés nem köthető meg.

(5) Kiürítés során a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(6) Temetésenként, illetve sírhely megváltásonként a temetőben végzett köztisztasági közszolgáltatás után a 3. számú melléklet 1.) pontja alapján egyszeri díjat kell fizetni.

(7) Az urnakiadásra vonatkozóan a Kormányrendeletben meghatározott eseteken túl az exhumálás szabályait kell alkalmazni.

(8) Ha rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni.

(9)[22] A lejárt használati idejű, meg nem váltott sírhelyeken található, a sírhellyel rendelkezni jogosult által a lejáratot követő hat hónapig el nem szállított sírjeleket az üzemeltető a Jegyző előzetes jóváhagyásával értékesítheti. Az értékesítésből származó nettó bevétel 25%-a az üzemeltetőt, 75%-a az önkormányzatot illeti meg. Az üzemeltető az értékesítést követően negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig az önkormányzatot megillető összeggel köteles elszámolni és az értékesítésből származó bevételt az önkormányzat számlájára befizetni. Az üzemeltetőt illető sírjel-értékesítési bevételeket üzemeltető a temetők üzemeltetésének költségeire köteles fordítani.

6. § (1) A köztemetőkben a polgármester külön önkormányzati rendeletben meghatározott eseteken túl díszsírhelyet adományozhat.[23]

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. További hozzátartozó - az özvegy kivételével - díj ellenében temethető el a díszsírhelyen.

6/A. §[24] (1) Védett sírhely az 5. mellékletben felsorolt temetési hely.

(2) A védett sírhellyé nyilvánításról az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság véleményt ad, amelyhez a következő tanácskozási joggal rendelkező személyeket kell meghívni:

a) a Kaposvár Megyei Jogú Város főépítésze vagy megbízottja,

b) a Kaposvárért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagy megbízottja,

c) a Kaposvári Városszépítő Egyesület elnöke vagy megbízottja,

d) a Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke vagy megbízottja,

e) a temetők üzemeltetőjének vezetője vagy megbízottja,

f) a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának igazgatója vagy megbízottja,

g) a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatója vagy megbízottja,

h) a Rippl - Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója vagy megbízottja.

(3)[25] Indokolt védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, melyben olyan legalább 20 éve elhunyt személy nyugszik, aki:

a) Kaposvár város vezetésében kiemelkedő szerepet töltött be, vagy;

b) Kaposvár díszpolgára volt, vagy;

c) kritikus történelmi helyzetben példamutató helytállást tanúsított, vagy;

d) jelentős kaposvári közintézmény megalapítója vagy hírnevének megalapozója volt, vagy;

e) kiemelkedő tudományos-, sport-, vagy művészeti teljesítménnyel járult hozzá Kaposvár hírnevének öregbítéséhez, vagy;

f) példamutató munkájával Kaposvár jelentős várostörténeti, közéleti személyisége volt, vagy;

g) kiemelkedő életműve alapján erre méltó.

(4) Indokolt védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, amely

a) zarándokhelyként tisztelt;

b) kiemelkedő, vagy egyedi képzőművészeti értéket képvisel.

6/B. §[26] (1) Az üzemelő és a lezárt temetőben, temetőrészben a védett sírhely nem szüntethető meg. A temető, temetőrész megszüntetése során a védett sírhely méltó áthelyezéséről a megszüntetőnek kell gondoskodnia.

(2) A védett sírhely feletti rendelkezési jog a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szerint gyakorolható. A védett sírhelyet a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározott jogosult hiányában az önkormányzat váltja újra. Ebben az esetben a védett sírhely feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

(3) A temető üzemeltetője előzetesen értesíti a polgármestert a védett sírhelyet érintő intézkedésről, a védett sírhely gondozásának elmulasztásáról.

(4) Az üzemeltető a temető nyilvántartási könyvben rögzíti a védettség tényét.

(5) A védett sírhelyekről a városi főépítész nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) az eltemetett személy nevét, születési helyét és időpontját, halálozási helyét és időpontját, foglalkozását és beosztását, rövid életrajzát;

b) a temető, temetési hely megnevezését a szakasz, sírhelysor, sírhelyszám adatait, a sírjel, síremlék rövid leírását;

c) a temetési hely fényképét.

Síremlékek, sírboltok

7. § (1) A sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni. A sírbolt építési munkák végzésének várható időpontját az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(2) A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette.

(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen kívül két férőhelyes sírboltba további hat urna, négyszemélyes sírboltba további tizenkét urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.

(5) Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(6) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm. A sírkeret magassága a járdaszinttől számítva 30 cm lehet.

(7) A síremlék magassága a járdaszinttől:

- gyermeksíroknál 120 cm,

- felnőtt síroknál 150 cm lehet.

(8) A kiásott kriptahelyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas védőkorláttal körbe kell keríteni.

(9) A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad.

(10) Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt stb.) elkészültük után a temető gondnokának be kell mutatni.

8. § (1)[27] A holttest elhamvasztásához - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az ÁNTSZ engedélye szükséges.

(2) A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a kórboncnok orvos engedélyezi.

Temetkezési szolgáltatások

9. § (1) A köztemetőkben szolgáltatásokat végző vállalkozók tevékenységének összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.

(2) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók temetésenként e rendelet 3. számú melléklet 2. pontja alapján az üzemeltetőnek üzemeltetési költségtérítést kötelesek fizetni.

10. § (1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani.

Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

(2)[28] A fertőző betegségben elhunytak a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete egyedi előírásainak megtartásával temethetők.

Nyilvántartások vezetése

11. § A temető fenntartója az új sírhely táblák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek meg kell őriznie.

A temetők üzemeltetése

12. § (1)[29] A temető üzemeltetője biztosítja az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit. Köztemetőn belül az elhunyt hűtése, ravatalozása, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása, urna elhelyezése, sírásás, sírhelynyitás, sírbahelyezés, visszahantolás, újratemetés és exhumálás a temető üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége. A felsorolt tevékenységekért az üzemeltető e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt díjakat érvényesíti.

(2) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(3) A temetői munkák - különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés - során talált értéktárgyakról - ékszer, nemesfémből készített protézis -, és a megtalálás körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni.

(4) A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásig.

(5)[30] A sírásási tevékenység a temető üzemeltetőjének joga és kötelessége.

A sírásási tevékenység díja: 12.980 Ft + ÁFA.

A temetők rendje

13. § (1) A nyitvatartás rendjét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon a temetőbe ipari jellegű célszállítás nem végezhető.

(3)[31] A temetőkbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével lehet. A temetőbe való behajtás díja 165 forint + ÁFA/gépjármű/alkalom, melyet az üzemeltető jogosult beszedni. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való ingyenes behajtásra.

(4)[32] A Keleti, a Nyugati, a Déli, a Toponári és a Kaposfüredi (parkoló kivételével) temetőkbe üzemeltetői engedéllyel sem lehet behajtani, közlekedni és parkolni a temetési szertartás idején, továbbá mindenszentek napján, halottak napján, valamint az azt megelőző és követő szabad-, valamint munkaszüneti napokon 9.30 óra utáni időszakban.

(5)[33] A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. A temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető.

(6)[34] A temető üzemeltetője a saját tulajdonú eszközeinek és kellékeinek használatáért jogosult a temetkezési szolgáltatóktól díjat szedni.

(6)[35] A temetőkben építési, felújítási munkát végző vállalkozók munkánként e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerint költségtérítést kötelesek fizetni a temető üzemeltetőjének.

14. § (1) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(2) A temető tisztántartása az üzemeltető feladata. Az önkormányzat elvárásait az üzemeltetői szerződésben rögzíti.

(3) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(4) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

(5) A sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültetni tilos.

15. § (1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. Az elszállításról az üzemeltető szükség szerint intézkedik.

(3) A sírok és a sírboltok - beleértve az urnák elhelyezésére szolgálókat is - kerítéssel nem határolhatók körül. Padok és ülőalkalmatosságok temető szakaszokban nem építhetők.

(4) A temetők területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák, a temetők őrzésében részt vevő kutyák kivételével - tilos.

16. § (1) A kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő feliratok nem helyezhetők el.

(2) Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges.

(3) A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet a temetőben, erre kijelölt helyen lát el.

Szabálysértési rendelkezések

17. §[36]

17/A. §[37] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

Hatályba léptető rendelkezések

18. § (1) E rendelet 2000. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 37/1991. (XI. 12.) számú, valamint az ezt módosító 45/1997. (XI. 10.), 40/1998. (XII. 17.), 28/1999. (XI. 25.) önkormányzati rendeletek, valamint a 9/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a hatályát veszti.

Kaposvár, 2000. június 15.

 Szita Károly s. k.

 dr. Kéki Zoltán s. k.

 polgármester

 jegyző

1. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez[38]

A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díjáról

 1. Gyermeksírhely 25 évre:

 20.275 Ft

 

 

 2. Felnőttsírhely 25 évre

 

 Felnőtt 1-es sírhely

 25.175 Ft

 Felnőtt 2-es sírhely

 33.215 Ft

 Szakasz körüli 1-2 sor egyes sírhely

 27.380 Ft

 Szakasz körüli 1-2 sor kettes sírhely

 36.910 Ft

 Szegélysírhely 1 személyes (félszegély)

 27.480 Ft

 Szegélysírhely 2 személyes

 33.635 Ft

 Sarokszegély sírhely 2 személyes

 35.595 Ft

 

 

 3. Sírbolt 60 évre Nyugati, Déli, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben:

 

 2 személyes kripta építésére

 81.955 Ft

 4 személyes kripta építésére

 135.245 Ft

 6 személyes kripta építésére
8 személyes kripta építésére
9 személyes kripta építésére
12 személyes kripta építésére
12 személyes sarokkripta építésére
24 személyes kripta építésére

 182.715 Ft
252.150 Ft
259.455 Ft
281.380 Ft
337.655 Ft
427.555 Ft

 

 

 4. Sírbolt 60 évre Keleti temetőben:

 

 2 személyes kripta építésére

 101.150 Ft

 4 személyes kripta építésére

 170.005 Ft

 6 személyes kripta építésére
8 személyes kripta építésére
9 személyes kripta építésére
12 személyes kripta építésére
12 személyes sarokkripta építésére
24 személyes kripta építésére

 233.510 Ft
322.240 Ft
331.580 Ft
359.600 Ft
434.985 Ft
546.405 Ft

 

 

 5. Urnahely 10 évre

 

 Urnafülke egyszemélyes

 22.375 Ft

 2 személyes urnafülke (kolumbárium)

 28.825 Ft

 4 személyes urnafülke (kolumbárium)

 40.025 Ft

 Urnahely 20 évre

 

 Urnasír 2 személyes
Urnasír 4 személyes

 36.995 Ft
55.490 Ft

 Urnakripta 2 személyes
Urnakripta 4 személyes
Szent Erzsébet kápolna

 36.995 Ft
55.490 Ft
70.850 Ft

 

 

 6. Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely-előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett:

 18.605 Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

3. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez[39]

1. A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj: 34 100 Ft

2. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:

 Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)

 3.960 Ft

 Ravatalozás

 10.620 Ft

 A temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő halott szállítás

 1.530 Ft

 Urnaelhelyezés

 8.560 Ft

 Sírásás normál (koporsós temetés esetén)

 30.250 Ft

 Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén)

 33.745 Ft

 Gyermeksírhely ásása

 6.565 Ft

 Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén)

 30.250 Ft

 Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén)

 33.745 Ft

 Sírhelynyitás gyermeksír esetén

 6.565 Ft

 Sírhelynyitás, zárás kripta esetén

 18.700 Ft

 Sírhelynyitás, zárás urnakripta esetén

 6.600 Ft

 Urnasírhely nyitás normál

 8.800 Ft

 Urnasírhely nyitás sírban

 8.800 Ft

 Sírbahelyezés

 440 Ft

 Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén)

 10.985 Ft

 Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén)

 12.085 Ft

 Gyermeksírhely visszahantolása

 2.200 Ft

 Exhumálás

 8.800 Ft

 Urna elhelyezése kriptában

 9.271 Ft

 Urna elhelyezése sírban

 9.271 Ft

 Szórás

 14.645 Ft

3. A városi köztemetőkben - a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:

 Keleti temetőben

 5.959

 Ft/munka

 Nyugati, Déli, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben

 4.654

 Ft/munka

Fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

4. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez[40]

Temetők nyitvatartási rendje

Kaposvár Keleti és Nyugati temető nyitva tartása:

április 1-től - november 1-ig 06.00 órától - 20.00 óráig

november 2-től - március 31-ig 07.00 órától - 18.00 óráig.

A Kaposfüredi, a Szentjakabi, a Töröcskei, a Déli és a Toponári temetőket időkorlátozás nélkül lehet látogatni.

5. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez[41]

Védett sírok

 1

 Abaffy Genovéva

 1911

 1969

 az első női repülő

 2

 Adorján József

 1894

 1976

 úszóedző

 3

 Bacskay Béla

 1860

 1938

 festőművész

 4

 Barcza József (Szimpliciusz)

 1846

 1913

 cigányprímás

 5

 Bereczk Antal

 1818

 1872

 polgármester, ügyvéd

 6

 Bereczk Sándor

 1856

 1945

 városi főmérnök

 7

 Biczó Ferenc dr.

 1895

 1945

 címzetes leánygimnáziumi igazgató

 8

 Böszörményi-Nagy Géza dr.

 1892

 1953

 osztályvezető főorvos, kórházigazgató, sakkolimpiai bajnok

 9

 Csenteri István

 1828

 1904

 48-as honvéd

 10

 Dobosy Sándor

 1828

 1886

 honvéd őrmester

 11

 Fehér Imre

 1900

 1956

 1956-os áldozat

 12

 Folly József

 1822

 1904

 királyi tanácsos, polgármester

 13

 Gábriel János

 1894

 1970

 munkás, a Somogy Megyei Forradalmi Nemzeti Tanács elnöke

 14

 Galimberti Alajos

 1847

 1897

 festőművész

 15

 Ikafalvi Farkas Béla dr.

 1901

 1964

 református lelkész

 15

 Kaposváry (Vétek) György

 1886

 1954

 polgármester

 16

 Kovachich Őszinte

 1806

 1877

 ügyvéd, a Somogy Megyei Takarékpénztár alapítója

 17

 Kovács Rezső

 1915

 1956

 1956-os áldozat

 18

 Lengyel Árpád dr.

 1915

 1993

 úszó, jogász, berlini olimpián bronzérmes

 19

 Lovász Erzsébet

 1923

 1942

 „Bözsi Baba”

 20

 Magay Ferenc dr.

 1891

 1983

 bírósági tanácselnök, református főgondnok

 21

 Mihálffy Antal dr.

 1903

 1953

 miniszteri osztályfőnök

 22

 Molnár Csilla Andrea

 1969

 1986

 szépségkirálynő

 23

 Németh István

 1849

 1911

 polgármester

 24

 Pongrácz Károly dr.

 1874

 1943

 tanügyi főtanácsos, gimnáziumigazgató

 25

 Rippl-Rónai Ödön

 1865

 1921

 műgyűjtő, képtáralapító

 26

 Siposs Géza dr.

 1866

 1925

 főjegyző

 27

 Tar Csatár

 1836

 1882

 a kisdedóvó alapítója

 28

 Verseghy Márffy Emil

 1847

 1920

 a főrendiház tagja, földbirtokos

 29

 Vigh Jenő

 1931

 1956

 1956-os áldozat

 30

 Viski György

 1940

 1956

 1956-os áldozat

 31

 Vitéz Reichardspergi Reichard Béla

 1876

 1921

 ezredes, a 44-es gyalogezred parancsnoka

 32

 Zimmert József dr.

 1866

 1922

 prépostplébános

 

 [1] Módosította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §.

[2] Módosította: 55/2005. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (2).

[3] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[4] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[5] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[6] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[7] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[8] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[9] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[10] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[11] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 63/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.

[12] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[13] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 31/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2020. I. 1-től.

[14] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 46/2006. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2006. VIII. 1-től.

[15] Beiktatta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 63/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től.

[16] Beiktatta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 63/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.

[17] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 63/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.

[18] Módosítva: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § alapján. Módosította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §.

[19] Beiktatta a 18/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2003. január 1-től.

[20] Számozását módosította a 18/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2003. január 1-től.

[21] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

[22] Beiktatta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

[23] A kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló, többször módosított 23/1991. (XI. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) e) pontja alapján.

[24] Beiktatta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 16/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2013. VII. 1-től.

[25] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 48/2013 (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

[26] Beiktatta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 16/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2013. VII. 1-től.

[27] Módosítva: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § alapján.

[28] Módosítva: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § alapján. Módosította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §.

[29] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

[30] Módosította az 58/2004. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2005. január 1-től

[31] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2013. XII. 1-től.

[32] Beiktatta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 51/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2008. X. 15-től.

[33] Számozását módosította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 51/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §.

[34] Beiktatta a 18/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2002. augusztus 1-től. Számozását módosította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 51/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §.

[35] Beiktatta a 18/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2002. augusztus 1-től.

[36] Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés i) pontja. Hatályos 2005. július 1-től.

[37] Beiktatta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 61/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2009. X. 1-től.

[38] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 31/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2020. I. 1-től.

[39] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 31/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. §, 2. melléklet. Hatályos: 2020. I. 1-től.

[40] Módosította az 55/2005. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2006. január 1-től.

[41] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. §, 1. melléklet. Hatályos: 2017. II. 1-től.