Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< Bacsák György

Bacskay Béla

Bagó Bertalan >>>

festőművész
Kaposvár - Keleti temető
IV. szakasz 5. sor 1. sír

1860. február 28-án Kálnán (Zemplén megye) született. Apja Ormányi Bacskay Sándor, református pap volt. Iskoláit Ungváron végezte. Budapesten állami ösztöndíjjal Lotz festőmesteri iskoláját négy évig, mint rendes növendék látogatta. Ezután Münchenben, a festőiskolában Litzenmayer (Liezen-Mayer) Sándor tanítványa lesz. Már ekkor megbízást kapott dr. Vályi János eperjesi püspöktől a püspökség részére Simor János hercegprímás, Ferenc József Őfelsége és báró Hornig Károly veszprémi püspök arcképeinek és több szent képnek megfestésére. 1892-ben jött Kaposvárra, s nemsokára Svastics Gábor szentgáloskéri földbirtokos családi kápolnája „Angyali üdvözlet” oltárképét festette meg, továbbá több Somogy megyei földbirtokos arcképét. 1896-ban, a budapesti milleniumi kiállítás alkalmából meghívást kapott Radisics Jenő, az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum akkori igazgatójától régi iparművészeti, legnagyobbrészt egyházi tárgyak akvarellbe festésére. Az egész kiállítás alatt ott is tartózkodott. Visszajövetele után a város közgyűlési terme részére megfestette Kossuth Lajos, Deák Ferenc, herceg Esterházy Pál és Németh István volt polgármester, a vármegyei nagyterem részére pedig Maár Gyula volt alispán arcképét. Továbbá a Kaposvári Nemzeti Kaszinó volt igazgatójának, dr. Szaplonczay Manónak és a Hivatalnokok Társasköre megalapítójának, Papp Istvánnak arcképét festette meg. Ezeken kívül több arcképet, tájképet festett, amelyek többnyire Somogyban találtak vevőre. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság festőművészeti szakosztályának elnöke volt. Több tárlaton részt vett és azokon nagy sikert aratott. Bohém lelkű művész volt. Agglegényként élt, a Tallián Gyula utcában lakott.

Teljesen elszegényedetten halt meg a Kaposvári Aggápoldában, 1938. szeptember 21-én.